تاکسی عبارت از وسیله نقلیهای - اعم از سواری، استیشن یا هر خودروی مناسب دیگر - است که دارای مشخصات معین شده در این آییننامه است و با امتیاز بهرهبرداری که توسط شهرداری صادر میگردد، به صورت یکی از سرویسهای تاکسی شهری به جابهجایی مسافر در درون شهر میپردازد. تبصره - انواع سرویسهای تاکسی شهری که با عناوین، رنگها و فرمهای گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه که با وسایل نقلیه سواری، استیشن یا خودروی مناسب دیگر یا آژانس مشغول به کار هستند، مشمول این آییننامه هستند. (ماده 2 آییننامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/8/1374 هیأت وزیران)

تاکسی یا تَکسی یک وسیله حمل و نقل عمومی است که برای ترابری مسافر به کار می‌رود. تاکسی معمولاً یک خودرو دارای مجوز برای حمل و نقل افراد است که با با رنگ متمایز یا یک نشان بر بالای آن مشخص می‌شود. تاکسی از وسایل نقلیه کرایه‌ای به حساب می‌آید که بیشتر برای مسافرت‌های کوتاه و درون‌شهری مورد استفاده است.

فرهنگ دارویی

سفوتاکسیم-اکسیر

موارد مصرف: سفوتاكسيم يك سفالوسپورين نسل سوم است كه درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو در عفونتهاي استخوان و مفاصل، سوزاك، عفونتهاي مجاري ادرار و همچنين به عنوان پيشگيري از عفونت قبل از جراحي مصرف میشود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيد‌ها يا وانكومايسين، احتمال بروز سميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو‌ها ممكن است افزايش يابد.

نکات: 1- سفوتاكسيم از راه تزريق عميق عضلاني، تزريق آهسته وريدي (طي 3-2 دقيقه) یا انفوزيون وريدي (طي 60-20 دقيقه) مصرف میشود. در صورت نياز به تزريق عضلاني مقادير بيش از 2 گرم، بايد دارو را در مقادير منقسم و درنقاط مختلف تزريق نمود. 2- مخلوط كردن سفوتاكسيم با ساير دارو‌ها (بهويژه آمينوگليكوزيد‌ها) دريك محلول توصيه نمیشود.

فرهنگ دارویی

سفوتاکسیم-شفا 1 گرمی ویال

موارد مصرف: سفوتاكسيم يك سفالوسپورين نسل سوم است كه درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو در عفونتهاي استخوان و مفاصل، سوزاك، عفونتهاي مجاري ادرار و همچنين به عنوان پيشگيري از عفونت قبل از جراحي مصرف میشود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيد‌ها يا وانكومايسين، احتمال بروز سميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو‌ها ممكن است افزايش يابد.

نکات: 1- سفوتاكسيم از راه تزريق عميق عضلاني، تزريق آهسته وريدي (طي 3-2 دقيقه) یا انفوزيون وريدي (طي 60-20 دقيقه) مصرف میشود. در صورت نياز به تزريق عضلاني مقادير بيش از 2 گرم، بايد دارو را در مقادير منقسم و درنقاط مختلف تزريق نمود. 2- مخلوط كردن سفوتاكسيم با ساير دارو‌ها (بهويژه آمينوگليكوزيد‌ها) دريك محلول توصيه نمیشود.

موارد مصرف: سفتازيديم از سفالوسپورينهاي نسل سوم است كه عليه باكتريهاي گرم منفي به ويژه گونههاي پسودوموناس، درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو،‌ ازجمله عفونتهاي مجاري صفراوي، فيبروز سيستيك، عفونتهاي تنفسي، درمان بيماريهاي عفوني در بيماراني كه سيستم ايمني آنها تضعيف شده است، مننژيت، پريتونيت، پنوموني، سپتيسمي، عفونتهاي پوستي و پيشگيري از بروز عفونت پس از اعمال جراحي مصرف میشود.

تداخل دارویی: اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد. اثر سفتازیدیم با مصرف همزمان با پروبنسید افزایش مییابد.

نکات: مخلوط كردن سفتازيديم با ساير دارو‌ها به ويژه آمينوگليكوزيد‌ها و وانكومايسين دريك محلول توصيه نمیشود.

فرهنگ دارویی

سفوتاکسیم-شفا500 م گ ویال

موارد مصرف: سفوتاكسيم يك سفالوسپورين نسل سوم است كه درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو در عفونتهاي استخوان و مفاصل، سوزاك، عفونتهاي مجاري ادرار و همچنين به عنوان پيشگيري از عفونت قبل از جراحي مصرف میشود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيد‌ها يا وانكومايسين، احتمال بروز سميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو‌ها ممكن است افزايش يابد.

نکات: 1- سفوتاكسيم از راه تزريق عميق عضلاني، تزريق آهسته وريدي (طي 3-2 دقيقه) یا انفوزيون وريدي (طي 60-20 دقيقه) مصرف میشود. در صورت نياز به تزريق عضلاني مقادير بيش از 2 گرم، بايد دارو را در مقادير منقسم و درنقاط مختلف تزريق نمود. 2- مخلوط كردن سفوتاكسيم با ساير دارو‌ها (بهويژه آمينوگليكوزيد‌ها) دريك محلول توصيه نمیشود.

موارد مصرف: سفتازيديم از سفالوسپورينهاي نسل سوم است كه عليه باكتريهاي گرم منفي به ويژه گونههاي پسودوموناس، درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو،‌ ازجمله عفونتهاي مجاري صفراوي، فيبروز سيستيك، عفونتهاي تنفسي، درمان بيماريهاي عفوني در بيماراني كه سيستم ايمني آنها تضعيف شده است، مننژيت، پريتونيت، پنوموني، سپتيسمي، عفونتهاي پوستي و پيشگيري از بروز عفونت پس از اعمال جراحي مصرف میشود.

تداخل دارویی: اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد. اثر سفتازیدیم با مصرف همزمان با پروبنسید افزایش مییابد.

نکات: مخلوط كردن سفتازيديم با ساير دارو‌ها به ويژه آمينوگليكوزيد‌ها و وانكومايسين دريك محلول توصيه نمیشود.

موارد مصرف: سفوتاكسيم يك سفالوسپورين نسل سوم است كه درمان عفونتهاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به دارو در عفونتهاي استخوان و مفاصل، سوزاك، عفونتهاي مجاري ادرار و همچنين به عنوان پيشگيري از عفونت قبل از جراحي مصرف میشود.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان سفالوسپورينها با آمينوگليكوزيد‌ها يا وانكومايسين، احتمال بروز سميت كليوي افزايش مييابد. اثر ضدانعقادي وارفارين در صورت مصرف همزمان با اين دارو‌ها ممكن است افزايش يابد.

نکات: 1- سفوتاكسيم از راه تزريق عميق عضلاني، تزريق آهسته وريدي (طي 3-2 دقيقه) یا انفوزيون وريدي (طي 60-20 دقيقه) مصرف میشود. در صورت نياز به تزريق عضلاني مقادير بيش از 2 گرم، بايد دارو را در مقادير منقسم و درنقاط مختلف تزريق نمود. 2- مخلوط كردن سفوتاكسيم با ساير دارو‌ها (بهويژه آمينوگليكوزيد‌ها) دريك محلول توصيه نمیشود.