بازرگان در حقوق به عنوان کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار میدهد ، تعرف شده است.تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم: تاجر درجه اول کسی است که میزان فروش سالیانهاش بیش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم کسی است که میزان فروش سالانهاش بیش از چهل هزار تومان و منتهی شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم کسی است که میزان فروش سالیانهاش بیش از بیسـت هـزار تــومان و منتهـی چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم کسی است که میزان فروش سالیانهاش بیش از پنج هزار تومان و منتهی بیست هزار تومان باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 12/1/1309)

واژه های نزدیک