در لغت به معنایتبعه، قومیت، ملیت است در اصطلاح حقوق به رابطه سیاسی اطلاق میشود که شخصی را به دولتی مرتبط میسازد به زوری که حقوق و تکالیف اصیلی او از همین رابطه نشأت مگیرد.

تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطهٔ سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص، و ملت یا دولتی معین استفاده می‌شود.