زنانی که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع)در آمده و سپس به یکی از دلایل طلاق،فوت شوهر،فسخ عقد،صدور حکم موت فرضی ،بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح منقطع،شوهر خود را از دست دا ده باشند.

بیوه به زن یا مردی گفته می‌شود که همسرش درگذشته‌است. به فردی که شوهرش درگذشته باشد، شوهرمرده و به فردی که زنش درگذشته باشد، زن‌مرده می‌گویند.