بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گر می پردازد حق بیمه و انچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.(ماده 1قانون بیمه)بیمه شده تبعی:خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون میتوانند استفاده کنند.(بنده ماده 1 از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور)

بیمه سازوکاری است که طی آن بیمه‌گر، بنا بر ملاحظاتی تعهد می‌دهد که خسارت احتمالی بیمه‌گذار را به شرط وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی مشخص، جبران یا خدمات مشخصی را به وی ارائه کند. بنابراین، بیمه یک روش‌ مقابله با ریسک است.