بیعی که مبیع آن مال موقوفه باشد که با مطابق با تجویز قانون فروخته میشود.