هر بیعی که اثر آن موقوف و متوقف بر اجازه مالک باشد، بیع موقوف عنوان میگردد.. اصطلاح حقوقی آن بیع «غیرنافذ است که عقدهای فضولی، مُکرَه و سفیه از مصادیق این نع بیع هستند.