فرهنگ ترمولوژی

بیع مواضعه

بیع مواضَعَه فروش کالا به کمتر از بهای خرید آن با اعلام قیمت خرید به مشتری است و آن در تجارت بسیار به کار میرود. به بیع مواضعه با عنان بیع به کمتر از راس المال ،بیع محاطه ،بیع مخاسره ،بیع وضیعه نیز استعمال می گردد.