فرهنگ ترمولوژی

بیع ملاقیح

مراد از آن بیع نطفه موجود در رحم حیوان ماده است. فقهای عامه این بیع را به دلیل حدیث نبوی، که متضمن نهی پیامبر (ص) از آن است، و نیز به این دلیل که از مصادیق بیع معدوم یا مجهول به شمار میرود، باطل دانسته اند.و از نظر فقهای امامیه نیز به استناد مجهول بودن مبیع، آن را صحیح نمیدانند.