فرهنگ ترمولوژی

بیع مقایضه

هرگاه مبیع و ثمن در بیع هر دو عین باشند، آن را بیع مقایضه مینامند و. در لغت همان بیع کالا به کالا می باشد