بسیاری از فقهای عامه بیع را برحسب نوع مبیع و ثمن (از لحاظ عین یا نقد بودن) به مقایضه، صرف ، سلم و مطلق تقسیم میکنند از دیدگاه آنان، بیع مطلق آن است که، برخلاف اقسام دیگر، مبیع در آن عین و ثمن نقد است، خواه ثمن مؤجل باشدیانباشد.بیع مطلق با مفهوم یادشده در منابع فقهی امامی دیده نمیشود در قانون مدنی ایران نیز تعبیر «بیع مطلق در برابر بیع مشروط، یعنی بیعی که در آن شرط فعل، صفت یا نتیجه شده است ،استعمال گردیده است.