فرهنگ ترمولوژی

بیع مساومه

هرگاه در عقد بیع، مبلغی که فروشنده برای خرید کالا پرداخته معلوم نباشد،بیع را مساومه می گویند این اصطلاح در برابر سه نوع بیع تولیت ، مرابحه و مواضعه، به استعمال میشود.