اگر بیعی با یک عقد معین دیگر ترکیب شده باشد بیع مرکب محقق میگردد. این ترکیب ممکن است در اثر وقوع بیعی دیگر یا عقدی دیگر از عقود معین یا غیرمعین ایجاد شد.ببرای مثال، هرگاه ثمن دو مبیع جداگانه معین شده با یک انشاء عقد و در یک معامله ی واحد بیع انجام گردد، در این صورت بیعی مرکب تحقق واقع شده است. از این رو ثبوت خیار فسخ نسبت به یک مبیع موجب فسخ کل عقد بیع نمیگردد.