فرهنگ ترمولوژی

بیع محاباتی

بیعی که ثمن آن کمتر از ثمن المثل باشد و قسد از این معامله کمک کردن و یا هر دلیلی که منشاء عاطفی داشته باشد ، است.