فرهنگ ترمولوژی

بیع مالم یٌقبض

هرگاه مال منقولی که معمولاً با احتصاب مقدار و وزن معامله میشود خریداری شود، اما پیش از قبض و دریافت به فردی فروخته شود، بیع دوم را «بیع مالم یقبض می نامند.فقهای شیعه در این باره اختلاف نظر دارند؛ برخی از آنان تنها بیع طعامهمان گندم جورا باطل شمرده اند. ولی اگر مال به موجب عقودی جز بیع، مانند عقد صلح و ارث، منتقل شده باشد، فروش آن بدون قبض مال صحیح گردیده است.