به بیع طلا یا نقره اعم از مسکوک یا غیر مسکوک را بیع صرف میگویند.