بیعی را میگویند که مبیع در آن، برخلاف بیع کلی، معین باشد. در این نوع بیع وجود مبیع به هنگام عقد الزامی است.