فروش میوه نخل را برای بیش از یک سال با عقدی واحد میگفتند.این بیع نیز، که آن را بیع المعاومه هم مینامیدند، به استناد مجهول بودن مبیع و نهی نبوی، باطل شمرده شده است.