هرگاه شخصی که سفهیه نیست بیعی انجام دهد که عرفاً غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی تلقی شود، آن رابیع سفهی میگویند. به نظر فقها خرید و فروشی که فاقد منفعتی، هرچند نادر، برای نوع مردم یا فردی خاص باشد، باطل است.از سوی دیگر، نمی توان این معامله را مصداق عقود دیگر مانند صلح و هبه معوضه دانست، زیرا گذشته از آنکه انتقال مال به عوض معین تنها در قالب عقد بیع میگنجد و هبه معوّضی تلقی نمیشود، چنین فرضی به هیچ وجه با قصد طرفین سازگار نیست.به نظر برخی حقوقدانان استمرار در انجام معامله سفیهانه موجب ممنوعیّت (حَجْر) شخص از تصرف در اموالش خواهد شدیعنی اهلیت خود را در تصرف اموال از دست میدهد.