فرهنگ ترمولوژی

بیع دین به عین

منظور از دین،مال کلی در ذمه است و مالی که بدون مهلت و اجل باید پرداخته شود ،اعم از کالا یا وجه نقد ،عین گفته می شود. بنابراین بیع دین به عین همان بیع سلم است.