بیعی است که هم مبیع و هم ثمن آن حال باشد پرداخت آنها فوری باشد.