هرگاه فروشنده کالایی را به همان قیمتی که به مشتری خبر داده است بدون نفع یا ضرری بفروشد ،اصطلاحا به این حالت از بیع ،بیع تولیت گویند.