بیع الغرر یا بیع غرری،بیعی است که ظارش مشتری را ترغیب به معامله مینماید ولی بطن بیع ممکن است مجهول باشد و متضمن ضرر برای مشتری باشد.غرر یعنی خطر، در معرض هلاک افتادن، اسم مصدر تغریر است.