خرید و فروش،در اصطلاح حقوقی تملیک عین به عوض معلوم است.

واژه های نزدیک