فرهنگ ترمولوژی

بیشه طبیعی

جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشأ نباتی (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل آن است.نکته ی حائز اهمیت این مناطق عدم مداخله ی بشر در ایجاد آنها میباشد.