فرهنگ ترمولوژی

بولتن خبری

این نشریه فقط در سطح دستگاه های دولتی منتشر می شود حاوی اخرین اخبار داخلی از قبیل دستئورالعمل های اداری –انتصابات رویدادها،بازدیدها و تشویق کارکنان میباشد.این بولتن با تیراژ حداکثر 18تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24نسخه منتشر میشود و تا 5درصد آن را می توان برای ارگان های دولتی دیگر ارسال کرد.(بند 1ماده 1 از ایین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزاذتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضروری)