فرهنگ ترمولوژی

بورس اوراق بهادار

مکانی که در آن اوراق بها دار مورد معامله قرار میگیرند.