برنامه ریزی مالیو یک فهرست از تمام هزینه های برنامه ریزی شده و درآمد است. این برنامه برای صرفه جویی، استقراض و مخارج است . بودجه یک مفهوم مهم در اقتصاد خرد، که با استفاده از خط بودجه به نشان دادن تجارت آف بین دو یا چند کالا است. در شرایط دیگر، بودجه یک برنامه سازمانی مندرج در شرایط پولی است. که در تعیین بودجه یک سری اقداماتی در سازمان انجام میگیرد همچون: 1.ارائه پیش بینی درآمدها و هزینه یعنی ساخت یک مدل میشود. چگونگی کسب و کار ما در نظر مالی ممکن است انجام استراتژیهای خاص، رویدادها و برنامههای اجرا میشوند.۲. فعال کردن عملیات واقعی مالی، از کسب و کار در برابر پیش بینی اندازهگیری میشود.۳. ایجاد محدودیت هزینه برای یک پروژه ،برنامهو یا عمل، است.

واژهٔ بودجه از زبان فرانسوی و آن هم از زبان انگلیسی گرفته شده. بدین‌صورت که رویهٔ تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده‌است. در فرانسوی قدیم بودجه، کیفی چرمی بوده که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند؛ و در انگلستان کیف چرمی‌ای که حاوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بوده و به پارلمان عرضه می‌شد، باجت نام داشت.