اداره ای که تحت نظارت وزارت بهداشت برای مراقبت های لازمه ی مردم تاسیس شده است.

بهداری به مکانی گفته می‌شود که در محیط پادگان‌های ارتش ، سپاه و ناجا جهت درمان و ارائه امکانات اولیه بهداشتی و درمانی به سربازان در دوره خدمت ضرورت استفاده می‌شود. گاهی به عملکرد بهداری‌های نظامی در زمینه ارائه خدمات انتقادهایی صورت گرفته است. به علت گستردگی وسیع کاری ناجا در سطح کشور،بیشترین تعداد بهداری‌ها به نیروی انتظامی اختصاص دارد.