فرهنگ ترمولوژی

بها اسمی اسناد خزانه

بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه،اسناد خزانه،در زمره اوراق بهادار یا نامی قرار دارند، که بیانگر تعهد دولتها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده میباشد.اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر میشود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولتهاست. اسناد خزانه اصلیترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاستهای پولی است.