فرهنگ ترمولوژی

بهای عادله

مرادف نرخ عادله و قیمت عادله است(ماده 1 قانون تملک زمین ها برای اجرا برنامه های شهرسازی)