قسمتی از زمین یک ده یا یک زمین زراعتی که چند گه در آن به زراعت اختصاص داده شده باشد.