فرهنگ ترمولوژی

بنگاه خالصجات کشور

ماده 1 - به منظور عمران و آبادی املاک خالصه و ازدیاد تولید و تکثیر درآمد آنها و همچنین همکاری با دستگاههای وزارت کشاورزی بنگاهی به نامبنگاه خالصجات تحت نظروزارت کشاورزی تأسیس میشود. تبصره - بنگاه خالصجات دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و عملیات خود را بر اساس این قانون و آییننامههای مربوطه انجاممیدهد.دارایی بنگاه خالصجات: الف - خالصجات اعم از املاک مزروعی و مستغلات و مراتع و جنگلها و اراضی.تبصره - جنگلهای خالصه تابع مقررات قانون جنگلها بوده و باید تحت نظر بنگاه جنگلها اداره شود.ب - اموال و ماشین آلات و موجودیهای نقدی و جنسی اداره کل خالصه و ادارات تابعه.ج - دارایی دولت در شرکت سابق کشاورزی خوزستان و شرکت سابق فلاحتی خراسان.ماده 3 - کلیه حقوق و عواید و نتایج حاصله که از اجرای قانون املاک واگذاری مصوب12 خرداد 1321 عاید دولت میشد از تاریخ 20 تیر ماه1328 مشمول قانون مزبور است وهمچنین وظایفی را که طبق قانون مزبور دولت عهدهدار انجام آن بوده از این تاریخ به عهده اداره املاک پهلوی است.کارخانجات و توابع آن به استثناء کارخانه چشمه آبعلی و عوض املاک تعویضی که مورد حکم هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری واقع شده و میشود بهاستثناء املاک جیرفت مشمول این قانون نبوده و ملک دولت است. تبصره 1 - آن چه از عواید و وجوه حاصله که از تاریخ 20 تیر ماه 1328 تا این تاریخ از طرف دولت وصول شده باشد متعلق به دولت است وهمچنین پرداخت محکومیتهای نقدی موضوع دادنامههای هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری تا این تاریخ نیز به عهده دولت خواهدبود. تبصره 2 - ابنیه و اراضی کلیه مؤسسات کشاورزی واقعه در املاک پهلوی کلاً متعلق به دولت است و مالالاجاره و یا حقالارض گذشته نیز قابلمطالبه نخواهد بود.