فرهنگ ترمولوژی

بنگاه آبیاری

بنگاه مستقل آبیاری نهادی است که در سال 1322 تحت نظارت وزارت کشاورزی عهدهدار اصلاح و توسعه امور آبیاری و امور نظارتبر آن ایجاد گردیده است.بنگاه مستقل آبیاری عمدتاً وظایفی همچون ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی و نیز نظارت بر کلیه امور آبیاری بوده، لذا این بنگاه براساس ماده نهم قانون تشکیل خود جهت انجام عملیات آبیاری و زهکشی شرکتهایی را با سرمایه خود و مالکین تأسیس نمود. در ماده یک از مواد پانزدهگانه وظیفه آن به شرح ذیل ذکر شده است: «ماده اول - برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی بنام بنگاه مستقل آبیاری تأسیس میشود.