در لغت به محلی که در آن داد و ستد انجام گیرد بینگاه میگویند و به معنی جا ،مکان،دکانو ... نیز به کار میرود.