سند مالکیت غیر رسمی،سند قدیمی،اسناد سابق راجع به نقل و انتقال مالکیت یا مالکیت بر معامله ای که انجام میشود.