دختر،دختر بچه، از محارم نسبی هفتگانه که در آیه 23 سوره نساء ذکر شده است.

بنت یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و مرکز بخش بنت شهرستان نیک‌شهر است.