راهبر،راهنما،در اصطلاح حقوق به معنی شهر و سرزمین یا شهرستان به کار میرود.

سوره بلد در مکه نازل شده و دارای ۲۰ آیه است. کلمه بلد به معنی شهر است.