راهبر،راهنما،در اصطلاح حقوق به معنی شهر و سرزمین یا شهرستان به کار میرود.

سوره بلد دارای ۲۰ آیه است. کلمه البلد به معنی شهر است. آنگلیکا نویورت عقیده دارد با توجه به ناهمگونی آیات ۱۷–۲۰ با آیات پیشین، این آیات الحاقی هستند یا دستخوش ویراستاری شده‌اند.