فرهنگ ترمولوژی

بطلان ذاتی

به معنای بطلان به صورت مطلق است.