فرهنگ ترمولوژی

بستانکار با وثیقه

بستانکارانی که طلب انها وثیقه داشته است که بر سایر بستانکاران در استیفا طلب خود،مقدمترند.(ماده 514 ق.ت)