فرهنگ ترمولوژی

بستانکارعادی

بستانکار یا غرمایی که نه حق تقدم دارند و نه طلب او به وسیله وثیقه تضمین شده باشد.