طلبکار،داین.در اصطلاح حقوقی شخصی است که تعهدی به نفع او در ذمه ی شخص دیگری قرار دارد.

بستانکار کسی است که «حقی» بر گردن دیگری دارد.