فرهنگ ترمولوژی

بریات عمومی

بریات در لغت به معنی حسنات است. در حقوق به معنی امور خیریه است،یعنی امری که برای تأمین اهداف عام المنفعه و نیکو کاری صورت میگیرد،مانند وصایای عمومی،اوقاف عمومی... .