در آیین دادرسی، ورقه رسمی صادر شده از مقام صلاحیتدار حاوی امر به احضار مخاطب نزد مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به موضوعی که نزد آن مرجع مطرح است(ماده116 ا.د.ر.ک)