فرهنگ ترمولوژی

برگ اجرائی

به معنی اجرائیه در آیین دادرسی آمده است.