لکه های سفیدی که روی پست ایجاد میشوند،نوعی بیماری پوستی،پیسی،پیسگی

واژه های نزدیک