فرهنگ ترمولوژی

برات رجوعی

براتی که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ بهعده برات دهنده یا یکی از ظهر نویسان صادر می کند(ماده 298 ق.ت)