در لغت به معنی سند پرداخت،حواله است.در حقوق یک سند تجاری است که به موجب آن شخصی که محیل(حواله کننده) نامیده میشود ،به شخص دیگری که محال علیه نامیده میشود ،حواله میدهد که مبلغ معینی را در وجه شخص ثالثی بپردازد.

"برات" (draft) یک سند تجاری است که بر اساس آن فردی از فرد دیگر می‌خواهد که مبلغی را در وجه یا حواله‌کرد یک فرد معین یا شخص ثالث در زمان مشخص (آینده) بپردازد. به‌عبارت‌دیگر نوشته‌ای است که از طرف طلبکار برای شخص بدهکار صادر می‌گردد و شخص بدهکار در صورت تأیید آن متعهد می‌شود که وجه برات را در سررسید معین به طلبکار یا شخص معین پرداخت نماید.. کسی که برات را صادر می‌کند، برات‌نویس یا مُحیل یا صادرکننده و کسی که برات را باید بپردازد برات‌گیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند، دارندهٔ برات یا مُحالٌ له یا محتال می‌نامند. برات‌گیر می‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.

فرهنگ دارویی

فنوفیبرات

موارد مصرف: فنوفیبرات برای کنترل چربی خون مصرف میشود.

هشدار: 1- قبل از شروع درمان با این دارو، کم کاری تیروئید باید جبران شود. 2- در نارسایی کبد و کلیه، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: 1- قبل از شروع درمان با این دارو، کم کاری تیروئید باید جبران شود. 2- در نارسایی کبد و کلیه، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: فیبراتها، اثرات داروهای ضدانعقاد خوراکی را افزایش میدهند. این دارو با داروهایی مانند تولبوتامید و سایر ضددیابتهای سولفونیلاوره، فنیتوئین، و فوروزماید تداخل دارد. خطر بروز میوپاتی در صورت مصرف همزمان این دارو با استاتینها افزایش می-یابد. احتمال افزایش غلظت سیکلوسپورین و بروز مسمومیت کلیوی ناشی از آن، در صورت مصرف همزمان با این دارو وجود دارد.

فرهنگ دارویی

فنوفیبرات 100- عبیدی

موارد مصرف: فنوفیبرات برای کنترل چربی خون مصرف میشود.

هشدار: 1- قبل از شروع درمان با این دارو، کم کاری تیروئید باید جبران شود. 2- در نارسایی کبد و کلیه، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: 1- قبل از شروع درمان با این دارو، کم کاری تیروئید باید جبران شود. 2- در نارسایی کبد و کلیه، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: فیبراتها، اثرات داروهای ضدانعقاد خوراکی را افزایش میدهند. این دارو با داروهایی مانند تولبوتامید و سایر ضددیابتهای سولفونیلاوره، فنیتوئین، و فوروزماید تداخل دارد. خطر بروز میوپاتی در صورت مصرف همزمان این دارو با استاتینها افزایش می-یابد. احتمال افزایش غلظت سیکلوسپورین و بروز مسمومیت کلیوی ناشی از آن، در صورت مصرف همزمان با این دارو وجود دارد.

موارد مصرف: فنوفیبرات برای کنترل چربی خون مصرف میشود.

هشدار: 1- قبل از شروع درمان با این دارو، کم کاری تیروئید باید جبران شود. 2- در نارسایی کبد و کلیه، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: 1- قبل از شروع درمان با این دارو، کم کاری تیروئید باید جبران شود. 2- در نارسایی کبد و کلیه، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: فیبراتها، اثرات داروهای ضدانعقاد خوراکی را افزایش میدهند. این دارو با داروهایی مانند تولبوتامید و سایر ضددیابتهای سولفونیلاوره، فنیتوئین، و فوروزماید تداخل دارد. خطر بروز میوپاتی در صورت مصرف همزمان این دارو با استاتینها افزایش می-یابد. احتمال افزایش غلظت سیکلوسپورین و بروز مسمومیت کلیوی ناشی از آن، در صورت مصرف همزمان با این دارو وجود دارد.