فرهنگ ترمولوژی

برائت ضمان

معناى سلب ضمان از خود در برابر آسیبهاى احتمالى است که ممکن است از ناحیه شخص بر دیگرى وارد گردد.برائت پزشک از ضمان هنگام اقدام به درمان بیمار و همچنین برائت زمان در برخی ورزش های رزمی موجب سقوط ضمان در آن عمل میگردد.