فرهنگ ترمولوژی

برائت شرعی

اصل برائت از آن حیث که یک اصل دارای جنبه ی عقلانی است برائت عقلا و از حیث این که دارای منشاء شرعی نیز میباشد به آن برائت شرعی میگویند.